FAQ

DOKO is een aankoopcentrale. Een aankoopcentrale plaatst overheidsopdrachten of raamovereenkomsten voor leveringen of diensten voor haar leden. Een bestuur dat beroep doet op een aankoopcentrale is vrijgesteld van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren. DOKO neemt dan het werk van de plaatsing van de raamovereenkomst op zich. Het uiteindelijke contract wordt wel rechtstreeks gesloten tussen de afnemer (schoolbestuur/lid DOKO) en de leverancier/dienstverlener.

Een raamovereenkomst  is een overeenkomst tussen een of meer aanbesteders en een of meer ondernemers met het doel gedurende een bepaalde periode de voorwaarden inzake te plaatsen opdrachten vast te leggen, met name wat betreft de prijzen en eventueel de beoogde hoeveelheden.
 (definitie in artikel 2 van de wet overheidsopdrachten van 17 juni 2016).

Een gesloten raamovereenkomst is een raamovereenkomst waar voorafgaand aan de plaatsing van de procedure een mandaat wordt gegeven door de toekomstige afnemer. Dit is vooral belangrijk voor overeenkomsten waarbij een volumekorting kan worden bekomen zoals verzekeringen, stookolie, aardgas,… Hierbij is het van belang dat DOKO op voorhand en met (relatieve) zekerheid het volume kan inschatten dat aan de markt wordt geboden via een vaste lijst van afnemers. Op een gesloten raamovereenkomst kan ook slechts gedurende een beperkte periode, voorafgaand aan de plaatsing van de raamovereenkomst, ingetekend worden. Achteraf inschrijven is niet meer mogelijk, tenzij in uitzonderlijk omstandigheden (bv. uitrol BOS-operaties).
Bij een open raamovereenkomst kan op ieder moment van de looptijd van de overeenkomst worden ingeschreven. Er wordt geen voorafgaand mandaat gegeven aan VZW DOKO.
Bij dergelijke raamovereenkomsten zijn er geen beperkingen in tijd om in te schrijven. Voor beide raamovereenkomsten houdt de inschrijving op een raamovereenkomst de verplichting in om ook uit die raamovereenkomst af te nemen.

Als lid van DOKO volg je tijdens de inschrijvingsperiode van een raamovereenkomst de instructies  (onder "Hoe inschrijven?") zoals ze zijn voorzien op de themafiche per raamovereenkomst.
Nieuwe raamovereenkomsten worden ook via de nieuwsbrief van Katholiek Onderwijs Vlaanderen onder de aandacht gebracht.
Bij twijfel contacteer je één van de medewerkers van DOKO.